Uplatnění absolventů

Ing. Iva Frýdlová, Ph.D. (abs. 2004, PGS 2012):
Zaměstnavatel:
Česká národní banka, Praha 1, Sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem,
Odbor poskytovatelů investičních služeb
Pozice:
Analytik expert dohledu nad kapitálovým trhem
Náplň práce:
Inspekce na místě, dohled na dálku, BASEL II, legislativa (informační povinnosti, výkaznictví, transpozice směrnic - např. MiFID, BASELII, regulatorní výkaznictví COREP a FINREP (projektování v systému pro sběr dat, metodika vykazování), ad hoc vyhodnocování dat - oceňování fin.derivátů (opce, swapy, futures), algoritmy/programy na vyhodnocování způsobu obchodování při podezření na nelegální a nekalé praktiky obchodníků s cennými papíry (zejm. poškozování klientů při churningu).
Ing. Petr Svojítka (abs. 2006):
Zaměstnavatel:
Deloitte Central Europe, Praha 8, Member of Deloitte Touche Tohmatsu
Pozice:
Business Analyst
Náplň práce:
Aktuární a pojišťovnická řešení, finanční odhady, dlouhodobé matematické předpovědi katastrofických událostí za účelem minimalizace rizik a evaluace nastavení výšky potřebných finančních rezerv pro různé pojišťovací subjekty.
Ing. Jan Tláskal (abs. 2008):
Zaměstnavatel:
KPMG Central & Eastern Europe Ltd, Praha 8
Pozice:
Consultant, Actuarial Services
Náplň práce:
Audit a poradenství životním i neživotním pojišťovnám, ověření technických závěrek pojišťoven, přepočty technických rezerv (zavázky za pojistníky. Dále poradenské projekty (ocenění a modelování produktů, rizikové analýzy vlastního portfolia, hodnocení distribučních kanálů, pomoc společnostem na změny v regulatorních požadavcích). K analýzám a výpočtům je potřeba pojistně-matematických method, aplikace statistiky, ekonometrie, teorie rizika, software R, Mathematica, aktuárský software na modelování peněžních toků (MoSes, Prophet).
Ing. Jan Grebler (abs. 2009):
Zaměstnavatel:
Český statistický úřad – ČSÚ, Praha 10
Pozice:
Oddělení koordinace přípravy a zpracování SLDB 2011
Náplň práce:
Práce s (opravdu velkými) relačními databázemi - SQL selecty, testování, spolupráce při návrhu, příprava metodiky a zadání, vyhodnocování výběrových dat z šetření, statistické analýzy
Ing. Zuzana Dvořáková (Farová) (abs. 2009, PGS na KM):
Zaměstnavatel:
Ústav termomechaniky Akademie věd ČR, Praha 8
PGS:
Co-tutelle PGS studium pod dvojím vedením, KM FJFI Cz & ENIVL BLOIS France
Pozice:
Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech (defektoskopie)
Náplň práce:
Výzkum v oblasti akustických a ultrazvukových metod v defektoskopii materiálů, nelineární jevy šíření vln v prostředí a jejich využití pro detekci, klasifikaci a lokalizaci poruch v materiálu. Matematický aparát – regularizace, časově-reverzní metody v elastodynamice, statistické metody klasifikace, informačně- divergenční matematické modely.
Ing. Jitka Hanousková (abs. 2009/10, PGS na KM):
Zaměstnavatel:
PricewaterhouseCoopers, PwC, Praha 2 (do 9/2011)
 
Fakulta informačních technologií FIT ČVUT (od 9/2011)
Pozice:
Oceňování finančních derivátů v PwC do 9/2011, nyní odb.asistentka na FIT ČVUT
Náplň práce:
Přednášky a cvičení z analýzy, pravděpodobnosti a statistiky pro studenty FIT. Výzkum v oblasti statistických odhadů s minimální vzdáleností, Cramérovy a Kolmogorovské odhady a jejich konzistence a robustnost při zněčištění dat.
Ing. Vojtěch Holub (abs. 2010):
Zaměstnavatel:
Digimarc Corporation, Beaverton, Oregon, USA
Pozice:
Senior R&D engineer
Náplň práce:
Výzkum a vývoj v oblasti tzv. digitalních watermarků (vodoznaků) pro digitální obrázky, audio a video.
Ing. Petr Veverka (abs. 2010/11, PGS na KM):
Zaměstnavatel:
KM FJFI ČVUT (prac. Trojanova 13), Praha 2 + PGS na KM
Pozice:
Výzkumný pracovník
Náplň práce:
Stochastické optimální řízení na nekonečném časovém horizontu a zpětné stochastické diferenciální rovnice. Řešení diskontované stochastické úlohy řízení metodou principu maxima. Práce na separacích v HEP v rámci grantu INGO FNAL. Výuka Matematické analýzy (cvič.), Modelování extrémních událostí (MEX) a Náhodných procesů (NAH).
Ing. Jiří Franc (abs. 2010/11, PGS na KM):
Zaměstnavatel:
KM FJFI ČVUT (prac. Trojanova 13), Praha 2 + PGS na KM
Pozice:
Výzkumný pracovník
Náplň práce:
Robustifikované totální nejmenší čtverce a algoritmy pro jejich výpočet, metody odhadu regresních parametrů v případech, kdy jsou data silně kontaminována a vysvětlující proměnné jsou měřeny s náhodnou chybou. Poznatky z numerické lineární algebry, návrh nových algoritmů a jejich implementace s využitím ve zpracování dat. Výzkum v oblasti částicové fyziky HEP při separacích dat v rozpadových kanálech na experimentu D0 Tevatron Fermilab. Výuka Lineární algebry (cvič.), Návrh experimentů (NEX).
Ing. Šárka Černá (Vejvodová) (abs. 2010/11):
Zaměstnavatel:
Aon Benfield, Praha 1 (zajišťovací makléř),
Oddělení: Analytics / Impact Forecasting International
Pozice:
Impact Forecasting International (cca 20 lidi, část v Londýně, část v Praze, část v Hamburku, část v Singapuru)
Náplň práce:
Vývoj modelů přírodních katastrof (zvláště povodní) pro použití v pojišťovnictví. Statistické zpracování hydrologických dat, modelování syntetického event setu. Používaná statistika: hlavně frekvenční analýza a odhad parametrů, lineární modely, mnohorozměrné statistické modely a simulace,pro statistiku použití převážně R, pro prostorovou vizualizaci a statistiku též ArcGIS. Pro impelentaci a testování modelů na interní software platformě jsou vzhledem k množství dat potřeba i databáze a SQL.
Ing. Radim Demut (abs. 2011):
Zaměstnavatel:
Wolf&Danniel s.r.o., W&D Technology, Praha 9 (do 2/2014),
BARCLAYS BANK PLC . Sídlo: Na Příkopě 21- Myslbek, 11000 Praha 1 (od 2/2014)
Pozice:
Analyst Programmer
Náplň práce:
Wolf&Danniel - mensi firma, náplň práce jako programátor software pro medicinské a biologické přístroje (ovládání přístroje a vyhodnocování dat. Od února 2014 Barclays jako programátor analyst.
Ing. Jana Hradilová (abs. 2012/13, PGS na KM):
Zaměstnavatel:
Ústav termomechaniky Akademie věd ČR, Praha 8
Pozice:
Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech (defektoskopie)
Náplň práce:
Výzkum v oblasti akustických a ultrazvukových metod v defektoskopii materiálů, nelineární jevy šíření vln v prostředí a jejich využití ve zkoumání biomateriálů, zvláště pak elastomechanických vlastností lidské kůže.
Ing. Michal Záveský (abs. 2013, PGS na KM):
Zaměstnavatel:
RSJ a.s. Algorithmic Trading, Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1
Pozice:
Trader
Náplň práce:
Trader obchoduje, monitoruje a vyhodnocuje chování matematického modelu, který běží na speciálním software vyvinutým odborníky v RSJ. Součástí práce je i neustálé zlepšování a rozšiřování obchodního systému, jako např. sledování a zpracování makroekonomických údajů, vyhodnocení měnové politiky významných světových centrálních bank a dalších kurzotvorných zpráv, příprava obchodování nových produktů, trhů, či také navržení vhodného matematického modelu na základě statistických dat a fundamentálních znalostí chování trhů, následná algoritmická implementace modelu, zkoumání jeho vlastností a pravidelná aktualizace.
Bc. Jana Papoušková (abs. 2014):
Zaměstnavatel:
CGI IT Czech Republic s.r.o., Praha 6
BSS & OSS CZ
Pozice:
Analyst Programmer
Náplň práce:
Data mining, práce na big datech za účelem zefektivnění cílení nabídky společností. Prediktivní a preskriptivní analytika sloužící k předpovědi předčasného odchodu klienta. CRM systémy pro ukládání a aktivní užití dat o zákazníkovi.